top of page
לחצנים_תשעה ירחי לידה.png

היריון ולידה היו כרוכים בעבר בסכנה גדולה לחיי האם ולחיי היילוד. יולדות רבות מתו בלידה, ותינוקות רבים לא הוציאו את שנתם. לא מפתיע שיולדת שניצלה מסכנה גדולה בשעת הלידה הרגישה צורך להודות לאל הטוב ולהקדיש לכבוד הנס הפרטי שלה כתר תורה יפה ויקר.

להגנה על תינוקות מפני רוחות רעות ושדים (לילית, לדוגמה), המתנכלים לתינוקות שטרם נימולו, מיהרו הורים לקשט את עריסות התינוק בקמעות. ביהדות איטליה נפוץ מאוד השימוש בקמעות המכונים "שדי" על שם ראשי התיבות שד"י שבחזיתם. קמעות אלו קיימים בשלל צורות וסגנונות ולעיתים הם מעוטרים בסמלים נוספים כמו כלי בית המקדש, סמלי משפחה ועוד. קמעות אלו ליוו לפעמים את הילדים גם כשגדלו מעט, והם גם הועברו בין ילדים באותה משפחה וכן מדור לדור.

כתר יולדת.png

כתר תורה, תרומת יולדת שניצלה מסיבוכים בלידת בנה

מודנה, 1872-1818

כסף

ON 0025

קמע.png

נרתיק לקמע שדי

ונציה, המאה ה-18

כסף מוזהב רקוע וחקוק

ON 0339

קמע זהב.png

נרתיק לקמע שדי

אנקונה, 1817-1802

כסף חקוק ומוזהב

ON 0362

קמע פיליגרן.png

נרתיק לקמע שדי

ונציה, המאה ה-19

כסף בעבודת פיליגרן

ON 0370

לחצנים_עשרה דבריא.png
bottom of page