top of page
לחצנים_עשרה דבריא.png

עשרת הדיברות נחקקו על פי המסורת על גבי לוחות הברית. לעיתים קרובות הדיברות מיוצגים על ידי אותיות או על ידי קיצורים, אך במקרים מיוחדים מאוד הם מובאים בצורת פיוט של ממש. דלתות של אחד מארונות הקודש העתיקים בעולם, שנתרם לקהילת מנטובה בשנת 1543 ולאחר מכן הועבר לק"ק סֶרמידֶה הסמוכה, מקושטות באותיות מגולפות המרכיבות פיוט ששורותיו מייצגות את עשרת הדיברות:

לא תרצח איש כי תנקש

אין לך אדם אין לו גואל

 

לא תנאף עם אשת רעי

ובפתגם בל תתגאל

 

לא תגנוב נפש הון זולת

כי תשמע שועת שואל

 

לא תחמו[ד] בית אשת רע

שורו גם עבדו לא תואל

 

אל תען שוא כי לא יכון

דובר שקר נגד האל

 

תורת חסד תצור לעד

כי בה חמדת כל ישראל

עורה ושמע בינה ודע

עשר דבר עמנו אל

 

אנכי אל הוצאתיך

ממצרים עם בחר אל

 

אל תעש לך פסל גם לא

תשתחוה לו כי אין כאל

 

שם אל לשוא לא תישא כי

לא ינקה כל עושה אל

 

שבת קדש אות לחדוש

חפש אסור עם יד ואל

 

כבד הורים למען תשב

ארך ימים על אדמת אל

עשרת הדברות.png

דלתות ארון קודש מפיזה

פיזה, המאה ה-17

עץ מוזהב וצבוע

ON 0010

עשרת דברות פרט 1.png
עשרת הדברות פרט.png 2.png
סרמידה.png
סרמידה 2.png

פנים דלתות ארון קודש מפיזה

ON 0010

פנים דלתות ארון הקודש של ק"ק סֶרמידֶה

מנטובה, 1543

עץ מגולף מצופה זהב

ON 0004

לחצנים_אחד עשר כוכביא.png
bottom of page